Skip to main content

enova365 FAQ - najczęściej zadawane pytania

Frequently Asked Questions - enova365

enova365 FAQ - ogólnosystemowe

Komunikat "Brak praw dostępu do danych" bądź "Brak praw do zapisu danych" wskazuje na to, iż zalogowany operator nie posiada pełnych praw do konkretnych definicji obiektów. Prawa obiektowe nadaje Administrator w opcjach enova365 w sekcji "Uprawnienia" dostepnej na formatce "Operatora".

Standardowo czynność ta jest dostępna tylko dla wersji MULTI. Nie jest dostępna dla wersji okienkowowej. Automatyczne wylogowanie dostępne jest zarówno dla operatorów systemu jak i użytkowników pulpitów.

Aby móc ustawić automatyczne wylogowywanie operatorów i użytkowników pulpitów należy przejść do: Narzędzia – Opcje – Systemowe – Zabezpieczenie konta.
W sekcji „Automatyczne wylogowania enova365 Multi” ustawiamy odpowiedni czas wylogowywania nieaktywnych użytkowników. Czas wylogowywania wyrażany jest w minutach.
 

Podczas logowania do aplikacji enova365 możliwy jest wybór modułów, z których w danym momencie operator chce skorzystać . Aby włączyć taką funkcję należy we właściwościach bazy danych w zakładce "Operator" w sekcji "Licencje" zaznaczyć "Wybór modułów"

Tak, w zakładce "Systemowe" na operatorze, opcja "Zarządzanie pozostałymi operatorami i rolami".

Nieprawidłowe wyświetlanie wydruków, może wynikać ze zbyt długiej nazwy firmy w enova365. W celu prawidłowego wyświetlania wydruków nazwę firmy należy podzielić na dwa osobne wiersze. Czynności tej dokonujemy w menu "Pomoc\Licencja programu w sekcji "Firma".

Błąd ten związany jest z brakiem odpowiednich bibliotek Microsoft Visual C++  w wersji 2013. W celu naprawy błędu należy je pobrać i zainstalować. Link do pobrania pakietu znajduje się tutaj: Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2013​​​​​​​

enova365 FAQ - Księgowość i Handel

Dokumet ewidencji musi być w Buforze. Jeżeli jest Predekretowany to trzeba usunąć na nim Dekret i następnie ustawić Stan na Bufor. Wówczas można zmienić definicję, ale w ramach tej samej kategorii.

Przykładowo jeden "Wyciąg bankowy ewidencja" z SantaPLN na inny SantaEUR, jeden "Zakup ewidencja"z  ZR na ZUE.

Aby dokonać kontroli kręgu kosztów (porównania „czwórek” z kontem 490) dokumentów już zadekretowanych należy wykonać następujące kroki:

  • W pierwszej kolejności należy wejść do Księgowość / Dziennik /Dekrety
  • Na liście należy ustawić następująco filtry:
    •  Okres obrachunkowy np. 2020
    • Zakres dat np. 2020-05-01…31 Typ – Niezdefiniowany Definicja – (puste pole) Uwzględniaj bufor – TAK Po wyświetleniu listy należy po prawej stronie drukarki wybrać wydruk „Kontrola kręgu kosztów” i zaznaczyć parametr „Wszystkie zapisy z listy”.

Następnie należy odpowiednio ustawić parametry wydruku. Filtry kont :

  • Kontrola kręgu: 4*
  • Konto rozliczenia: 490-01

Jeżeli firma ma konto walutowe, to w Opcjach enova365 należy dodać rachunek bankowy w EUR. Temat przejrzyście opisuje dokumentacja enova365

W enova365 został przygotowany specjalny wydruk Struktury wiekowej z rozbiciem na Kontrahentów i Dokumenty. Jest on dostępny w Ewidencji Środków Pieniężnych na Rozrachunkach wg. Dokumentów.

Dokładny opis tworzenia i konfiguracji e-sprawozdań w enova365 opisany jest w dokumentacji oraz w filmie dotyczącym elektronicznym sprawozdaniom finansowym.

 

enova365 FAQ - Kadry i Płace

Aby utworzyć kalendarz dla osoby niepełnosprawnej w enova365 w pierwszym kroku należy zdefiniować nowy 7 godzinny dzień pracy. W kolejnym kroku należy zdefiniować kalendarz dla osób niepełnosprawnych określając normy czasu pracy oraz jako standardowy dzień pracy wskazując wcześniej zdefiniowany dzień dla niepełnosprawnego. Na ostatnim etapie wcześniej zdefiniowany kalendarz należy przypisać konkretnemu pracownikowi. Temat przejrzyście opisuje dokumentacja

Na widoku Kadry->Pracownicy trzeba dodać kolumny które chcemy zobaczyć i następnie wyeksportować zaznaczoną zawartość do Excel. Trzeba nacisnąć "Organizuj widok" (prawy przycisk myszki, ikonka lub z menu "Widok"). Nastęnie pojawi się pasek: Organizator Listy  tu trzeba zaznaczyć pionową zakłądkę Pola, a następnie wyszukać potrzebne kolumny. Można posłużyć się polem Filtr i wpisać np. "urodz" lub "dokument". Przykładowo Data urodzenia to pole Last.Urodzony.Data, a nr dowodu osobistego to: Last.Dokument.SeriaNumer. Takie pole trzeba przeciągną myszką z Organizatora Listy na widok kolumn Pracownicy. 

Można też zobaczyć jak opis podobnych zagadnień wygląda w dokumentacji enova365.

W celu dodania wynagrodzenia z konkretnego tytułu należy przejść na formatkę pracownika a w następnej kolejności na zakładkę Etat. W sekcji "Ogólne" zmieniamy "zatrudnienie na podstawie:" na taką jaka ma być docelowa dla danego pracownika.

Każda osoba w stosunku, do której wygasł tytuł do ubezpieczeń społecznych podlega wyrejestrowaniu z tych ubezpieczeń. Wyrejestrowanie pracownika dokonujemy na formatce Pracownika w zakładce Etat - Wyrejestrowanie

Na formatce Pracownik należy wybrać zakładkę Dane Podatkowe. W dolnej części strony widać jest sekcja Progi podatkowe. Tu należy wybrać: "Wspólne opodatkowanie".

Na definicji elementu wynagrodzenia w sekcji "Deklaracje" należy ustawić pole "Zaliczka podatku(podatek):" na "Procentowe" i wpisać oczekiwaną wartość procentową.

Procent składki Pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej zmieniamy w jej definicji elementu. Musimy przejść do: Algorytm a następnie do podkategorii "Ogólne". W sekcji "Mnożnik" zmieniamy "Typ mnożnika" na "Procent" i ustawiamy docelową wartość procentową.

Aby dany element wynagrodzenia nie wliczał się do podstaw zasiłku chorobowego na definicji składnika wynagrodzenia w sekcji "Nieobecności" należy zaznaczyć "Nie wliczać" przy zasiłku pracownika.

Przenoszenie informacji związanych z pracownikami oraz konfiguracją ustawień między bazami umożliwia dodatek "Kopiowanie Pracowników". Przenoszenie informacji następuje z bazy źródłowej zawierającej dane do docelowej bazy danych.

W przypadku przejścia pracownika z całego etatu na pół etatu, należy na formatce pracownika w zakładce Etat - Ogólne wprowadzić zmiany w polu "Wymiar etatu" i "Stawka". Po wprowadzeniu zmian przeprowadzamy aktualizacje pracownika i zapisujemy zmiany.

Jeśli masz inne pytanie, postaramy się pomóc !