Skip to main content

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Frequently Asked Questions - enova365

enova365 FAQ - ogólnosystemowe

Komunikat "Brak praw dostępu do danych" bądź "Brak praw do zapisu danych" wskazuje na to, iż zalogowany operator nie posiada pełnych praw do konkretnych definicji obiektów. Prawa obiektowe nadaje Administrator w opcjach enova365 w sekcji "Uprawnienia" dostepnej na formatce "Operatora".

Standardowo czynność ta jest dostępna tylko dla wersji MULTI. Nie jest dostępna dla wersji okienkowowej. Automatyczne wylogowanie dostępne jest zarówno dla operatorów systemu jak i użytkowników pulpitów.

Aby móc ustawić automatyczne wylogowywanie operatorów i użytkowników pulpitów należy przejść do: Narzędzia – Opcje – Systemowe – Zabezpieczenie konta.
W sekcji „Automatyczne wylogowania enova365 Multi” ustawiamy odpowiedni czas wylogowywania nieaktywnych użytkowników. Czas wylogowywania wyrażany jest w minutach.
 

Podczas logowania do aplikacji enova365 możliwy jest wybór modułów, z których w danym momencie operator chce skorzystać . Aby włączyć taką funkcję należy we właściwościach bazy danych w zakładce "Operator" w sekcji "Licencje" zaznaczyć "Wybór modułów"

Tak, w zakładce "Systemowe" na operatorze, opcja "Zarządzanie pozostałymi operatorami i rolami".

Nieprawidłowe wyświetlanie wydruków, może wynikać ze zbyt długiej nazwy firmy w enova365. W celu prawidłowego wyświetlania wydruków nazwę firmy należy podzielić na dwa osobne wiersze. Czynności tej dokonujemy w menu "Pomoc\Licencja programu w sekcji "Firma".

Błąd ten związany jest z brakiem odpowiednich bibliotek Microsoft Visual C++  w wersji 2013. W celu naprawy błędu należy je pobrać i zainstalować. Link do pobrania pakietu znajduje się tutaj: Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2013

W celu zmiany bramki z Testowej na Oficialną musimy przejść do Narzędzia / Opcje / Ogólne / eDeklaracje a następnie zmienić parametr "Tryb komunikacji z bramką Ministerstwa Finansów:" na Oficialny.

Wyświetlany format dat zależny jest od ustawień naszego systemu operacyjnego Windows. Aby zmienić taki format musimy przejśc kolejno do: Panel sterowania | Zegar i region | Zmień format daty, godziny lub liczby, a nastepnie w wyświetlonym oknie "Formaty" w polu "Data Krótka" ustawiamy nasz format.

enova365 FAQ - Księgowość i Handel

Dokumet ewidencji musi być w Buforze. Jeżeli jest Predekretowany to trzeba usunąć na nim Dekret i następnie ustawić Stan na Bufor. Wówczas można zmienić definicję, ale w ramach tej samej kategorii.

Przykładowo jeden "Wyciąg bankowy ewidencja" z SantaPLN na inny SantaEUR, jeden "Zakup ewidencja"z  ZR na ZUE.

Aby dokonać kontroli kręgu kosztów (porównania „czwórek” z kontem 490) dokumentów już zadekretowanych należy wykonać następujące kroki:

  • W pierwszej kolejności należy wejść do Księgowość / Dziennik /Dekrety
  • Na liście należy ustawić następująco filtry:
    •  Okres obrachunkowy np. 2020
    • Zakres dat np. 2020-05-01…31 Typ – Niezdefiniowany Definicja – (puste pole) Uwzględniaj bufor – TAK Po wyświetleniu listy należy po prawej stronie drukarki wybrać wydruk „Kontrola kręgu kosztów” i zaznaczyć parametr „Wszystkie zapisy z listy”.

Następnie należy odpowiednio ustawić parametry wydruku. Filtry kont :

  • Kontrola kręgu: 4*
  • Konto rozliczenia: 490-01

Jeżeli firma ma konto walutowe, to w Opcjach enova365 należy dodać rachunek bankowy w EUR. Temat przejrzyście opisuje dokumentacja (kliknij aby otworzyć)

W enova365 został przygotowany specjalny wydruk Struktury wiekowej z rozbiciem na Kontrahentów i Dokumenty. Jest on dostępny w Ewidencji Środków Pieniężnych na Rozrachunkach wg. Dokumentów.

Dokładny opis tworzenia i konfiguracji e-sprawozdań w enova365 opisany jest w dokumentacji oraz w filmie dotyczącym elektronicznym sprawozdaniom finansowym.

 

Wyeksportowanie dokumentu faktury sprzedaży do postaci tekstowej jest możliwe po przejściu do dokumentu sprzedaży i podczas wybierania opcji wydruku należy wskazać "Dokument tekstowy RTF" (jeśli chcemy uzyskać plik w formacie RTF) lub ""Dokument tekstowy".

Zamykanie okresu obrachunkowego jest procesem który jest zależny od wielu czynników. Proces zamykania okresu obrachunkowego został opisany w tym dokumencie (kliknij aby wyświetlić) .

Przed uzupełnieniem danych w ewidencji Firmowy rachunek bankowy należy założyć kartę banku, w którym posiadamy rachunek. W tym celu na liście Kontrahenci i urzędy/Banki otwieramy nowy formularz i wypełniamy dwa niezbędne pola: Kod i Nazwa. Dalszym etapem uzupełniania danych jest wypełnienie formularza ewidencji Firmowy rachunek bankowy. W tym celu wchodzimy na listę Opcje | Ewidencja ŚP | Ewidencje i otwieramy formularz Firmowy rachunek bankowy. Na formularzu wypełniamy środkową sekcję Rachunek bankowy, a w niej pole Bank i Rachunek.

Pole Bank wypełniamy wybierając uprzednio zarejestrowaną kartę banku, pole Rachunek uzupełniamy wpisując numer rachunku.

Istnieje taka możliwość, jednakże wymaga odpowiedniej konfiguracji. W celu wdrożenia takiej funkcjonalności zapraszamy do kontaktu.

enova365 FAQ - Kadry i Płace

Aby utworzyć kalendarz dla osoby niepełnosprawnej w enova365 w pierwszym kroku należy zdefiniować nowy 7 godzinny dzień pracy. W kolejnym kroku należy zdefiniować kalendarz dla osób niepełnosprawnych określając normy czasu pracy oraz jako standardowy dzień pracy wskazując wcześniej zdefiniowany dzień dla niepełnosprawnego. Na ostatnim etapie wcześniej zdefiniowany kalendarz należy przypisać konkretnemu pracownikowi. Temat przejrzyście opisuje dokumentacja

Na widoku Kadry->Pracownicy trzeba dodać kolumny które chcemy zobaczyć i następnie wyeksportować zaznaczoną zawartość do Excel. Trzeba nacisnąć "Organizuj widok" (prawy przycisk myszki, ikonka lub z menu "Widok"). Nastęnie pojawi się pasek: Organizator Listy  tu trzeba zaznaczyć pionową zakłądkę Pola, a następnie wyszukać potrzebne kolumny. Można posłużyć się polem Filtr i wpisać np. "urodz" lub "dokument". Przykładowo Data urodzenia to pole Last.Urodzony.Data, a nr dowodu osobistego to: Last.Dokument.SeriaNumer. Takie pole trzeba przeciągną myszką z Organizatora Listy na widok kolumn Pracownicy. 

Można też zobaczyć jak opis podobnych zagadnień wygląda w dokumentacji enova365.

W celu dodania wynagrodzenia z konkretnego tytułu należy przejść na formatkę pracownika a w następnej kolejności na zakładkę Etat. W sekcji "Ogólne" zmieniamy "zatrudnienie na podstawie:" na taką jaka ma być docelowa dla danego pracownika.

Każda osoba w stosunku, do której wygasł tytuł do ubezpieczeń społecznych podlega wyrejestrowaniu z tych ubezpieczeń. Wyrejestrowanie pracownika dokonujemy na formatce Pracownika w zakładce Etat - Wyrejestrowanie

Na formatce Pracownik należy wybrać zakładkę Dane Podatkowe. W dolnej części strony widać jest sekcja Progi podatkowe. Tu należy wybrać: "Wspólne opodatkowanie".

Na definicji elementu wynagrodzenia w sekcji "Deklaracje" należy ustawić pole "Zaliczka podatku(podatek):" na "Procentowe" i wpisać oczekiwaną wartość procentową.

Procent składki Pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej zmieniamy w jej definicji elementu. Musimy przejść do: Algorytm a następnie do podkategorii "Ogólne". W sekcji "Mnożnik" zmieniamy "Typ mnożnika" na "Procent" i ustawiamy docelową wartość procentową.

Aby dany element wynagrodzenia nie wliczał się do podstaw zasiłku chorobowego na definicji składnika wynagrodzenia w sekcji "Nieobecności" należy zaznaczyć "Nie wliczać" przy zasiłku pracownika.

Przenoszenie informacji związanych z pracownikami oraz konfiguracją ustawień między bazami umożliwia dodatek "Kopiowanie Pracowników". Przenoszenie informacji następuje z bazy źródłowej zawierającej dane do docelowej bazy danych.

W przypadku przejścia pracownika z całego etatu na pół etatu, należy na formatce pracownika w zakładce Etat - Ogólne wprowadzić zmiany w polu "Wymiar etatu" i "Stawka". Po wprowadzeniu zmian przeprowadzamy aktualizacje pracownika i zapisujemy zmiany.

Aby rozliczyć świadczenie rehabilitacyjne należy w kartotece pracownika na zakładce Kalendarz/Nieobecności wprowadzić pracownikowi nieobecność "Urlop rehabilitacyjny" wskazując odpowiednią przyczynę. Jeżeli w parametrze "Przyczyna nieobecności" na wprowadzonej nieobecności zostanie domyślne ustawienie "Urlop rehabilitacyjny" wówczas przez okres trzech miesięcy będzie wypłacane pracownikowi świadczenie rehabilitacyjne w wysokości 90% wynagrodzenia za pracę a 75% za pozostały okres.

Aby wygenerować informację o średniorocznym zatrudnieniu należy przejść do Kadry | Pracownicy a następnie rozwijamy menu wydruków i przechodzimy do sekcji ZPCHR | Informacja o stanie zatrudnienia.

Firmy rozliczające składki na Pracownicze Plany Kapitałowe mogą wpłacać składki do instytucji finansowych do 15 dnia kolejnego miesiąca po miesiącu naliczenia składek PPK. Zgodnie z wytycznymi PFR, to czy dane składki są należne należy sprawdzać na datę przekazania deklaracji PPK do instytucji. W związku z tym, mogą często występować sytuacje, kiedy będzie trzeba skorygować naliczone na wypłacie pracownika składki PPK, zarówno te, które zostały już przekazane do instytucji finansowej, jak i te, które jeszcze nie zostały wysłane.  Proces wykonywania korekty składek PPK został opisany w tym dokumencie (kliknij, aby otworzyć).

Aby ponumerować listy płac alfabetycznie według nazwiska, należy przed zatwierdzeniem listy płac zrobić jej renumarację. Czynność Renumeracja list płac jest dostępna na liście Płace/Listy płac. Renumerację listy płac można przeprowadzić na niezatwierdzonej liście płac (wypłaty również muszą być odtwierdzone).

Aby wygenerować takie zestawienie musimy dodać odpowiednią kolumnę na liście wypłaty. Przechodzimy do Kadry i Płace | Płace | Wypłaty. Otwieramy organizer i wyszukujemy pole ProcentPIT i umieszczamy ww. pole na liście wypłat.

Korekty dla listy płac, różnią się w zależności do specyfikacji firmy. Musimy pamiętąć, iż korekta możliwa jest wyłącznie w przypadku nie zatwierdzonych wypłat. Korygowana mogą być zarówno wartość pojedynczych elementów wynagrodzenia jak i naliczone podatki i składki ZUS.

Więcej na temat korekt wypłat możecie Państwo dowiedzieć się z tego dokumentu (kliknij, aby otworzyć).

Jeśli masz inne pytanie, postaramy się pomóc !